Tansporti & Sherbimi Klientit

Sherbimi i klientit:

Per cdo informacion apo problem, ju lutemi kontaktoni me Depatamentin e Sherbimit te Klientit si me poshte:

SERVICE/Cel: +355684072595; E-mail: gotechservice@gotech.al

Orari: E Hene – E Premte, 08:30 – 16:00; E Shtune: 08:30 – 13:00

Asitenca teknike:

GoTech Electronics, ofron per te gjithe klientet e tij asistence te perhershme teknike per produktet elektroshtepiake te tregtuara nga kompania.

Garancia:

Kompania ofron elektroshtepiake origjinale e te garantuara. Per elektroshtepikate e medha, klientet mund te zgjedhin nga opsioni i garancise 2 + 3 vjet, ku 2 vjet ofrohen nga kompania dhe 3 vjet mund te perfitohen me nje investim shtese prej 10% te vleres se produktit.

Kushtet e garancise:

1. Sherbimi i garancise nuk perfitohet nese paisja nuk eshte e shoqeruar me Çertifikaten e Garancise GoTech Electronics.

2. Çertifikata e garancise GoTech Electronics eshte e vlefshme vetem per produktet e tregtuara nga kjo kompani.

3. Gjate periudhes se garancise GoTech Electronics merr persiper riparimin e defekteve me pjese kembimi origjinale pa pagese dhe jo nderrimin e paisjes me nje te re.

4. Ne momentin e riparimit te nje defekti data e fillimit te garancise mbetet po ajo e blerjes se produktit.

5. Ne garanci nuk perfshihen:

- Defekt si pasoje e luhatjes se tensionit.

- Defekt ose anomali si pasoje e mos mirembajtjes se paisjes ne kushte normale.

- Keqperdorimi ose shfrytezimi i paisjes per pune industriale, hotelerie, restoranti apo lavanterie.

- Nese paisja eshte hapur apo riparuar nga persona ose teknik te pa autorizuar nga kompania.

- Nderrimi i komponenteve te thyer apo te demtuar fizikisht.

- Nese data e blerjes se produktit eshte e pa plotesuar.

- Te gjitha paisjet me demtime fizike, fshirje te informacioneve, humbja ose virusimi i tyre.

- Çdo produkt qe ka anomali nuk nderrohet direkt pa aprovimin e servisit.

- Aparatet te cileve problemi u vjen si rrjedhoje i defektit me baterine nuk perfshihet ne garanci.

6. Ne rast se defekti ne paisjen tuaj nuk riparohet brenda 40 diteve pune nga momenti i marrjes se pajisjes ne laborator, atehere ajo nderrohet me nje te re.

7. GoTech Electronics ofron asistence gjate gjithe kohes se perdorimit edhe pas perfundimit te afatit te garancise. Produktet per asistence duhet te dergohen ne laboratorin e kompanise ne Shkozet, Durres.

8. Garancia perfshin çdo difekt te fabrikimit.

Shenime:

*Per zonat ku ofrohet transporti falas ju lutem, kontaktoni me sherbimin e klientit si me poshte:

Cel: +355692072595; E-mail: Info@gotech.al

** Pervec pajisjeve qe nuk kane nevoje per asistence teknike per montim.

Copyright 2012. GoTech Electronics - Designed by Studio Oxygen